Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv

Notice ID: WAR2195767

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
(Ffvrdd Amrvwiol Llanddulas / Rhvd v Foeh
(Gwahardd Aros) 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 a 2 o deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Bydd eithriadau'n cael eu darparu yn y Gorchymyn arfaethedig er mwyn caniatau aros i bwrpas dod allan o gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen. Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a mapiau sy'n dangos y darn ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn arfaethedig ar wefan y Cyngor. wneud cais am ddogfennau papur trwy ffonio 01492 575337.
The County Borough of Conwv (Various
Roads Llanddulas / Rhvd v Foeh
(Prohibition of Waiting! Order 2021
The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions will also be provided in the proposed Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc.
A copy of the proposed Order together with a map showing the length of road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined on the Council website. Requests for paper copy documents can be made by contacting 01492 575337.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau arfathedig, ynghyd fi'r rhesymau bapur at yr Adran Draffig, yr Amgylche
r Gorchymyn Objections to the proposed Order, together with the drostynt, ar grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads
Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu and Facilities, PO Box 1 Conwy LL30 9GN or to
at

traffia@conwv.Qov.uk

erbyn 8 Hydref 2021. Atodlen - Dim aros ar unrhyw adeg

traffic@conwv.aov.uk

by 8 October 2021. Schedule - No waiting at any time
Ffordd
Pencoed
Llanddulas
Ffordd
Abergele
Llanddulas
Y ddwy ochr; o'i chyffordd a Ffordd Abergele am 10 metr i gyfeiriad y de.

Ochr y Gogledd; o bwynt 10 metr i'r gorllewin o'i chyffordd gyda Maes Cynbryd am bellter o 15 metr tua'r dwyrain. Ochr gorllewinol; o'i chyffordd a Ffordd Abergele am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd.
Ochr y de; o bwynt 135 metr i'r gorllewin o Ffordd Pencoed am 75 metr i gyfeiriad y gorllewin.
Ochr y Gorllewin;
? o bwynt 9 metr i'r de o'i chyffordd ddeheuol a Chlipterfyn i bwynt 10 metr i'r gogledd

o'i chyffordd gogleddol & Chlipterfyn.
? o bwynt 15 metr i'r de o'i chyffordd a Ffordd Newydd am 30 metr i gyfeiriad y gogledd.

Y ddwy ochr; o'i chyffordd gyda Ffordd Rhyd y Foel am bellter o 10 metr tua'r gorllewin.

Y ddwy ochr o'r ddwy gyffordd gyda Rhyd y Foel am bellter o 20 metr tua'r gorllewin.

Y ddwy ochr: o bwynt 10 metr i'r gogledd o'i chyffordd gyda Abergele Road am bellter o 5 metr

Pencoed Road
Llanddulas
Abergele Road
Llanddulas
Both sides; from its junction with Abergele Road for a distance of 10 metres in a southerly direction.
Northern side; from a point 10 metres west of its junction with Maes Cynbryd for a distance of 15 metres in an easterly direction.
Western side; from its junction with Abergele Road for a distance of 10 metres in a northerly direction.
Southern side; from a point 135 metres west of Pencoed Road for a distance of 75 metres in a westerly direction.
Western side;
? from a point 9 metres south of its southern junction with Clipterfyn to a point 10 metres north of its northern junction with Clipterfyn.

? from a pount 15 metres south of its junction with Ffordd Newyd for a distance of 30 metres in a northerly direction.

Borth sides; from its junction with Rhyd y Foel Road for a distance of 10 metres is a westerly direction.
Both sides of both its junctions with Rhyd y Foel for a distance of 20 metres in a westerly direction.
Both sides: from a point 10 metres north of its junction with Abergele Road for a distance of 5 metres
Maes
Cynbryd
Llanddulas
Ffordd
Minffordd
Llanddulas
Ffordd Rhyd y Foel Rhyd y Foed
Maes
Cynbryd
Llanddulas
Minffordd Road
Llanddulas
Rhyd y Foel Road
Rhyd y Foed
Ffordd Newydd Rhyd y Foel
Clipterfyn Rhyd y Foel
Ffordd Newydd Rhyd y Foel
Clipterfyn Rhyd y Foel
Station Road
Llanddulas
Station Road
Llanddulas
yddiedig: 15 Medi 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Dated: 15 September 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
B Bodlondeb
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-040002/HL

Attachments

WAR2195767.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices