Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14TH The County Borough of Conwv fFfordd Llvn

Notice ID: NWA0445472

Notice effective from
17th January 2018 to 16th February 2018

DEDDF HHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv fFfordd Llvn Svberi Maenanl (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffia Drwoddl 2018
RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Llyn Syberi Maenan o'r tu allan i Merllyn Isaf.
Mae angen y Gorchymyn i hwyluso gwaith BT. Bydd y llwybr amgen yn mynd & chi i'r chwith ar yr A470 Ffordd Llanrwst, ac yna i'r chwith ar Ffordd Hen Felin, i'r chwith i Ffordd Maenan, i'r chwith yn Ffordd Plas Iwrwg ac i'r chwith i Ffordd Llyn Syberi ac fel arall.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 Chwefror 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 2 wythnos neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 3 wythnos.
Dyddiedig: 17 lonawr 2018 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14TH The County Borough of Conwv fFfordd Llvn

Svberi Maenan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Ffordd Llyn Syberi Maenan from outside Merllyn Isaf.
The Order is necessary to facilitate BT works. The alternative route will be left onto the A470 Llanrwst Road, turn left onto Ffordd Hen Felin, left to Ffordd Maenan, left at Plas Iwrwg Road and left to Ffordd Llyn Syberi and vice versa.
The Order comes into effect on 5 February 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 2 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 3 weeks.
Dated: 17 January 2018
Pelyth E Jones Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cvf/Ref: CCBC-027424/HL

Attachments

NWA0445472.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices