Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFFIC FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Berthgvld and Llwvfarau Cvswllt Bertholvd. Abergele) (Gwaharddiad Proa Pro ar Draffig Drwodd) 2018

Notice ID: NWA0454171

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018

DEDDF RHEOLI TRAFFIC FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Berthgvld and Llwvfarau Cvswllt Bertholvd. Abergele) (Gwaharddiad Proa Pro ar Draffig Drwodd) 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darn hwnnw o Ferthglyd Abergele o'r gyffordd a Ffordd Rhuddlan i'r gyffordd a Faenol Avenue, a Llwybr Cyswllt Berthglyd yn ogystal.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gar Ddwr Cymru. Bydd y ffordd arall ar gael i drafnidiaeth yn mynd o Ferthglyd i lawr Faenol Avenue i gyffordd Rhuddlan Avenue, gan droi i'r chwith i Ferthglyd. Bydd y ffordd wedi'i harwyddo'n briodol.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 13 Chwefror 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 5 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 7 wythnos.
Dyddiedig: 24 lonawr 2018
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Berthqvld and Berthalvd Link Paths Abergele) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Berthglyd Abergele from its junction with Rhuddlan Road to its junction to Faenol Avenue and also the Berthglyd Link Path.
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. The alternative route will be from Berthglyd, proceed down Faenol Avenue to the junction of Rhuddlan Avenue, turning right into Berthglyd and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 13 February 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 5 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 7 weeks.
Dated: 24 January 2018
Delyth E Jones Head of Law and Governance, Laewv Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cvf/Ref: CCBC-028311/HL

Attachments

NWA0454171.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices