Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA0510952

Notice effective from
28th February 2018 to 30th March 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
CROESFFORDD B5429 LLANRHYDD AT GANOLFAN FRIDIO GWARTHEG, LLANBEDR GORCHYMYN YN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn, sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn nwnnw o ffordd B5429 Llanbedr yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn cn chyffordd gyda Ffordd Maes y Llan am bellter o tua 413 metr i gyfeiriad y de ddwyrain. Mae angen cau r ffordd er mwyn i BTymgymryd a gwaith.
cn
Bydd yr arwyddion ar gyfer y llwybr amgen ar hyd B5429 Canolfan Al at Penllwyn, B5429 Penllwyn at Fythynnod Smitny, B5429 Craigfechan at groesffordd Llysfasi, A525 Ffordd Wrecsam, A525 Ffordd Llanfair, Stryd Rhos ac A494 Ffordd yr Wyddgrug. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 2 Mawrth 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hya nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyrinaraf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 5 Mawrth 2018.
Dyddiedig: 28 Chwefror 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
B5429 LLANRHYDD CROSSROADS TO CATTLE BREEDING CENTRE, LLANBEDR NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of B5429 Llanbedr in the County of Denbigh which extends from its junction with Maes y Llan Road in a south easterly direction for a distance of approximately 413 metres. The closure is necessary to facilitate BT works.
The signposted alternative route will be via B5429 Al centre to Penllwyn, B5429 Penllwyn to Smithy Cottages, B5429 Graigfechan to Llysfasi crossroads, A525 Wrexham Road, A525 Llanfair Road, Rhos Street and A494 Mold Road. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 2nd March 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 5th March 2018.
Dated: 28 February 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0510952.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices