Search for more Public Notices in your area
DENBIGHSHIRE C C
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH

Notice ID: NWA0510999

Notice effective from
7th March 2018 to 6th April 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
A548 - PONT Y FORYD, FFORDD WELLINGTON, Y RHYL GORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw berson rhag gyrru cerbyd dros Bont y Foryd A548, Ffordd Wellington, y Rhyl, Sir Ddinbych yn ystod yr adegau a nodir yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith ar y bont.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd yr A548, A547, A525 a'r B5430. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Corchymyn i rym ar 10 Mawrth 2018 a bydd yn ddilys am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf.
Atodlen
Cyfnod y cau:
10/03/2018-00:00-05:00 11/03/2018-00:00-07:00 12/03/2018-00:00-05:00 17/03/2018-00:00-05:00 18/03/2018-00:00-07:00 19/03/2018-00:00-05:00 24/03/2018-00:00-05:00 25/03/2018-00:00-07:00 26/03/2018-00:00-05:00
Dyddiedig: 7 Mawrth 2018.
Gary Williams, Pennaeth Cwasanaethau'r Cyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
A548- FORYD BRIDGE,WELLINGTON ROAD, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of A548 Foryd Bridge, Wellington Road Rhyl in the County of Denbigh during the times stated in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate bridge works by Denbighshire County Council - Bridges and Structures Section.
The signposted alternative route will be via A548, A547, A525, and pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 1 Oth March 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest.
Schedule
Period of closure:
10/03/2018 - 00:00 hrs - 05:00 hrs 11/03/2018 - 00:00 hrs - 07:00 hrs 1 2/03/2018 - 00:00 hrs - 05:00 hrs 1 7/03/2018 - 00:00 hrs - 05:00 hrs 18/03/2018 - 00:00 hrs - 07:00 hrs 19/03/2018 - 00:00 hrs - 05:00 hrs 24/03/2018 - 00:00 hrs - 05:00 hrs 25/03/2018 - 00:00 hrs - 07:00 hrs 26/03/2018 - 00:00 hrs - 05:00 hrs
Dated: 7 March 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0510999.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices