Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA0533446

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH (FFORDD WYNNSTAY, RHUTHUN) (GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS)
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ddim cynharach na 7 diwrnod o 14 Mawrth 2018, gwneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros, ar unrhyw adeg, ar Ffordd Wynnstay, Rhuthun, gan ddechrau tua 1 5 metr o'r gyffordd a Stryd y Ffynnon tua'r gogledd am bellter o tua 45 metr.
Y rheswm dros y cyfyngiad yw i hwyluso cysylltiad carthffos newydd gan E.Jones and Son.
Bydd unrhyw drefniadau parcio ar y stryd cyfredol sydd mewn grym ar Ffordd Wynnstay ar hyn o bryd yn cael eu gohirio dros dro yn ystod y cyfnod o orfodaeth dim parcio dros dro.
Bydd y Gorchymyn yn ddilys am ddeunaw mis a bydd yn dod i rym ar 3 Ebrill 2018. Er hynny, rhagwelir y bydd y gwaith wedi ei orffen tua 5 Ebrill 2018.
Dyddiedig: 14 Mawrth 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
(WYNNSTAY ROAD, RUTHIN)
(TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING)
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 14th March 2018 to make an Order which will prohibit any vehicle from waiting at any time, on Wynnstay Road Ruthin commencing approximately 1 5 metres from its junction with Well Street in a northerly direction for a distance of approximately 45 metres.
The reason for the restriction is to facilitate a new sewer connection by E.Jones and Son.
Any current street parking places arrangements presently in force on Wynnstay Road will be temporarily suspended during the period of temporary no-parking enforcement.
The Order, valid for eighteen months, will come into force on 3rd April 2018, although it is anticipated that the works will last approximately until 5th April 2018.
Dated: 14 March 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0533446.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices