Search for more Public Notices in your area
Licensing

PUBLIC NOTICE LICENSING ACT 2003

Notice ID: NWA0614703

Notice effective from
9th May 2018 to 8th June 2018

RHYBYDD CYHOEDDUS DEDDF TRWYDDEDU 2003
PUBLIC NOTICE LICENSING ACT 2003

To Whom It May Concern:
I Rachael Gill do hereby give notice that I have applied to the Licensing Authority (Conwy County Borough Council) for the grant of our Armed Forces Day Premises Licence at Bodafon Fields, Llandudno, Conwy, LL30 1BW, known as Bodafon Fields.
The application is to: Hold a public event with a licensed bar, displays, exhibitors and entertainment.
(i) Premises Grant for A One Day Event on Saturday 30/06/2018
(ii) Live Music - Saturday 30/06/2018 -10:00-19:00
(iii) Sale of Alcohol on Saturday 30/06/2018 -11:00-19:00

Any person wishing to make representations to this application may do so by writing to the Head of Licensing Services, Civic Offices, Colwyn Bay, LL29 8AR not later than 28 days after the date of this notice (as below). Representations received after this date will not be considered.
A copy of the application can be viewed at the Licensing Authority's address during normal office hours.
It is an offence knowingly or recklessly to make a false statement in connection with this application, the maximum fine on summary conviction being £5,000.
Rachael Gill Dated: 03/05/2018

Regulations 25 & 26 of the Licensing Act 2003 (Premises Licences and Club Premises Certificates) Regulations 2005.


I bwy bynnag a fynno wybod: Rydw i Rachael Gill yn rhoi rhybudd drwy hyn fy mod i wedi gwneud cais i'r Awdurdod Trwyddedu (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) i ganlatau ein Trwydded Elddo ar gyfer ein Diwmod y Lluoedd Arfog ar Gaeau Bodafon, Llandudno, Conwy, LL30 1BW, a elwiryn Caeau Bodafon.
Mae'r cais hwn ar gyfer: Cynnal digwyddiad cyhoeddus gyda bar trwyddedig, arddangosfeydd, arddangoswyr ac adloniant.
(i) Trwydded Eiddo ar gyfer Digwyddiad Undydd ddydd Sadwrri 30/06/2018
(ii) Cerddoriaeth Fyw - dydd Sadwrn 30/06/2018 -10:00-19:00
(iii) Gwerthu Alcohol ddydd Sadwrn 30/06/2018 -11:00-19:00

Gall unrhyw un sy'n dymuno rhoi sylwadau am y cais hwn wneud hynny drwy ysgrifennu at Bennaeth y Gwasanaethau Trwyddedu, Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn, LL29 8AR ddim hwyrach na 28 diwmod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn (gweler isod). Ni fydd sylwadau sy'n cyrraedd ar SI y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.
Gellir gweld copi o'r cais yn swyddfa'r Awdurdod Trwyddedu yn ystod oriau swyddfa arferol.
Mae'n drosedd rhoi datganiad anwir, naill ai'n fwriadol neu'n fyrbwyll yn gysylltiedig 9'r cais hwn, y ddirwy uchaf posibl o gael eich collfamu yw £5,000.
Rachael Gill Dyddiad: 03/05/2018
Rheoliadau 25 a 26 y Ddeddf Trwyddedu 2003 {Trwyddedau Eiddo a Tystysgrifau Eiddo Clwb) Rheoliadau 2005.

Attachments

NWA0614703.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices