Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Tal v Cafn i Tv'n v Groes Road Tal v Cafn/ Bodnant Road Ealwvsbach/Hendre Isaf I Ftvnnon Eidda Ysbvtv Ifan) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffio Prwodd) 2018

Notice ID: NWA0630997

Notice effective from
23rd May 2018 to 22nd June 2018

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Tal v Cafn i Tv'n v Groes Road Tal v Cafn/ Bodnant Road Ealwvsbach/Hendre Isaf I Ftvnnon Eidda Ysbvtv Ifan) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffio Prwodd) 2018
RHOPPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, yn gwahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darnau hynny o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y ffordd, a fydd yn ddibynnol ar y tywydd. Bydd y ffyrdd am gau am gyfnod o oddeutu wythnos yn unig, a hynny dros ddau gam yn ystod y cyfnod 11 Mehefin - 28 Medi 2018 pan fydd yr arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 11 Mehefin 2018 a bydd mewn grym pan fydd yr arwyddion traffig wedi'u harddangos yn unig.
Atodlen
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Tal v Cafn to Tv'n v Groes Road Tal v Cafn/Bodnant Road Ealwvsbach/Hendre Isaf to Ffvnnon Eidda
Ysbvtv Ifan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in those lengths of road as specified in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate works on the carriageway which are weather dependant. The roads will only be closed for a period of approximately one week over two stages during the period 11 June - 28 September 2018 when appropriate traffic signs will be displayed on site in advance of each closure.
The Order comes into effect on 11 June 2018 and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site.
Scheudule
Ffordd
Y ffordd arall
Tal y Cafn i Ffordd Ty'n y Groes o'i chyffordd a Thremorfa i'w chyffordd a Chae Roger
Ar hyd Ffordd Tremorfa at yr B5106 Caerhun i Lanrwst; bydd arwyddion wedi'u gosod i ddangos y ffordd.
Ffordd Bodnant, Eglwysbach o'i chyffordd a'r A470 i'r fynedfa i Erddi Bodnant
Ar hyd yr A470 Ffordd Llanrwst i lawr i Ffordd Ty Gwyn ac yn ol ar Ffordd Bodnant; bydd arwyddion wedi'u gosod i ddangos y ffordd
Hendre Isaf i Ffynnon Eidda Ysbyty Ifan o'r gyffordd a Hafod Ifan i Bont Eidda i Fetws y Coed.
Drwy Hendre Isaf i Ffynnon Eidda, troi i'r chwith i'r A5 Padog i lawr i'r A470 Betws y Coed i'r A470 Dolwyddelan hyd ffin y sir, heibio Blaenau Ffestiniog ac yna heibio Llan Ffestiniog i'r B4391 ac yna i fyny i'r B4407, bydd arwyddion wedi gosod i ddangos y ffordd
Road
Alternative route
Tal y Cafn to Ty'n y Groes Road Tal y Cafn from its junction with Tremorfa to its junction with Cae Roger
Via Tremorfa Road up to the B5106 Caerhun to Llanrwst Road and will be signed accordingly
Bodnant Road Eglwysbach from its junction with the A470 to the Bodnant Gardens entrace
Via the A470 Llanrwst Road down to Ffordd Ty Gwyn and back onto Bodnant Road and will be signed accordingly
Hendre Isaf to Ffynnon Eidda Ysbyty Ifan from its junction with Hafod Ifan to Pont Eidda to Blaen y Coed
Via Hendre Isaf to Ffynnon Eidda turn left onto A5 Padog down to A470 Betws y Coed onto A470 Dolwyddelan to county boundary, past Blaenau Ffestiniog then past Llan Ffestiniog onto B4391 then up to the B4407 and will be signed accordingly
?yddiedig : 23 Mai 2018 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Dated: 23 May 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

NWA0630997.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices