Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NWA0650498

Notice effective from
6th June 2018 to 6th July 2018

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 AD RAN 14f1) Gorchvmvn Bwrdaistref Sirol Conwv (Wern Bach i Nant vr Efail Betws vn Rhosl (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffia Prwoddl 2018
RHOPPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, yn gwahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darn hwnnw o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y ffordd, a fydd yn ddibynnol ar y tywydd. Bydd y ffordd ar gau am gyfnod o oddeutu wythnos yn unig, a hynny dros ddau gam yn ystod y cyfnod 25 Mehefin - 25 Medi 2018 pan fydd yr arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.
aw'r Gorchymyn i rym ar 25 Mehefin 2018 a bydd mewn grym pan fydd yr arwyddion traffig wedi'u harddangos.
Atodlen

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14m
The County Borough of Conwv (Wern Bach to Nant vr Efail Betws vn Rhosl (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in the length of road as specified in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate works on the carriageway which are weather dependant. The roads will only be closed for a period of approximately one week over two stages during the period 25 June - 25 September 2018 when appropriate traffic signs will be displayed on site in advance of each closure.
The Order comes into effect on 25 June 2018 and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site.
Scheudule
Ffordd
Ffordd arall
Wern Bach i Nant yr Efail Betws yn Rhos o'i gyffordd a'r A548 Ffordd Llanfair i'w gyffordd a B5381 Ffordd Llanelwy
Trwy A548 Ffordd Llanfair, i'r chwith ar B5381 Ffordd Llanelwy a bydd arwyddion ar hyd y ffordd
Road
Alternative route
Wern Bach to Nant yr Efail Betws yn Rhos from its junction with the A548 Llanfair Road to its junction with the B5381 Ffordd Llanelwy
Via A548 Llanfair Road, left onto B5381 Ffordd Llanelwy and will be signed accordingly
Dyddiedig: 6 Mehefin 2018 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Dated: 6 June 2018
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
ILa Bodlondeb,

Bodlondeb,
Conwy LL32 8DU
CONWY (01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-030010/HL

Attachments

NWA0650498.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices