Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Rhuddlan Road Aberaele/Dinerth Road Rhos on Seat (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2018

Notice ID: NWA0673187

Notice effective from
20th June 2018 to 20th July 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Rhuddlan Aberaele/Dinerth Road Llandrillo vn Rhos) Gorchvmvn (Cvfvnaiad Cvflvmder Pros Pro o 10mval 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar gyflymder o fwy na 10 milltir yr awr mewn rhannau o'r ffordd fel y nodir yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y ffordd sydd yn dibynnu ar y tywydd. Bydd y cyfyngiad cyflymder mewn grym am gyfnod o oddeutu wythnos ac mewn dau gam yn ystod y cyfnod 25 Mehefin - 25 Medi 2018 lie bydd arwyddion traffig yn cael eu gosod ar y safle cyn y cyfnod gwaith.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 25 Mehefin 2018 a bydd mewn grym pan fydd yr arwyddion traffig wedi'u harddangos.
Atodlen
Cvfynaiad Cvflvmder Pros Pro o 10mva
Ffordd Rhuddlan Abergele y tu allan i T Gwynn Jones hyd at y gylchfan
Pinerth Road Llandrillo-yn-Rhos o'i gyffordd & Conway Road i'w gyffordd & Llandudno Road
Dyddiedig: 20 Mehefin 2018
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Rhuddlan Road Aberaele/Dinerth Road Rhos on Seat (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding 10 miles per hour in the lengths of road as specified in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate works on the carriageway which are weather dependant. The speed restriction will be in force for a period of approximately one week over two stages during the period 25 June - 25 September 2018 when appropriate traffic signs will be displayed on site in advance of the works.
The Order comes into effect on 25 June 2018 and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site.
Schedule Temporary 10moh Speed Restriction
Rhuddlan Road Abergele from outside T Gwynn Jones to the roundabout
Dinerth Road Rhos on Sea from its junction with Conway Road to its junction with Llandudno Road
Dated: 20 June 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-O30137/HL
CONm

Attachments

NWA0673187.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices