Search for more Public Notices in your area
Traffic

(Llwvbr Cvhoeddus Rhif 20 LlanrwsU (Public Footpath No 20 Llanrwst

Notice ID: NWA0690681

Notice effective from
4th July 2018 to 3rd August 2018

Deddf Priffvrdd 1980 - Adran 119 Highways Act 1980 - Section 119
Hvsbvsiad vnolvn a awneud Gorchvmvn Notice of making an Order
Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv The County Borough of Conwv
(Llwvbr Cvhoeddus Rhif 20 LlanrwsU (Public Footpath No 20 Llanrwst
(Gwvro Llwvbr Cvhoeddusl 2018 (Public Path Diversion! Order 2018

Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar The above Order made on 28 June 2018, 28 Mehefin 2018, dan Adran 119 Deddf under Section 119 of the Highways Act Priffyrdd 1980 yn gwyro'r darn hwnnw o 1980 will divert that section of footpath No Iwybr troed rhif 20 Llanrwst o gyfeirnod 20 Llanrwst from grid reference SH 8098 grid SH 8098 6014 gan fynd tua'r de i 6014 proceeding in a southerly direction ochr ddwyreiniol Tyddyn-hen a gorffen yng to the eastern side of Tyddyn-hen and nghyfeirnod grid SH 8100 6004. ending at grid reference SH 8100 6004.

Bydd y rhan newydd o'r llwybr yn dechrau The new section of the path will commence ar y ffordd fynediad i Tyddyn-hen yng on the access track to Tyddyn-hen at grid nghyfeirnod grid SH 8100 6004 a symud reference SH 8100 6004 and proceeding ar hyd ochr orllewinol Tyddyn-hen tua'r along the western side of Tyddyn-hen in a gogledd i glwyd fechan lie bydd y llwybr northerly direction to a wicket gate where the yn mynd i gae a symud tua'r gogledd i path enters a field and proceeds northerly to gyfeirnod grid SH 8098 6014. Hyd rhan grid reference SH 8098 6014. The length of newydd y llwybr yw tua 100m. Lied y the new section of the path is approximately llwybr yw 1.5m. 100m. The width of the path is 1.5m.

Gellir arolygu copi o'r Gorchymyn am A copy of the Order and map may be ddim yn Llyfrgell Llanrwst, yn swyddfeydd inspected at Llanrwst Library, at the offices Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy yn ystod oriau swyddfa Bodlondeb, Conwy, during normal arferol. Rhaid anfon unrhyw sylwadau opening/office hours. Any representation neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn about or objections to the Order must be ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a sent in writing to the Head of Law and Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, LL32 Governance, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU ddim hwyrach na 3 Awst 2018. 8DU not later than 3 August 2018.

Os na dderbynnir unrhyw sylwadau neu If no representations or objections wrthwynebiadau, neu os bydd rhai a wneir are duly made, or if any so made are yncaeleutynnu'ndl, gall Cyngor Bwrdeistref withdrawn, the Conwy County Borough Sirol Conwy gadarnhau'r Gorchymyn fel Council may confirm the Order as an Gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y unopposed Order. If the Order is sent to Gorchymyn ei anfon at Weinidogion Cymru the Welsh Ministers for confirmation, any I'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu representations and objections which wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n have not been withdrawn will be sent with 01 yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn. the Order. Dyddiedig: 4 Gorffennaf 2018 Dated: 4 July 2018

Delyth E Jones Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu Head of Law and Governance
Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-030196/HL
Conwy

Attachments

NWA0690681.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices