Search for more Public Notices in your area
Traffic

Highways Act 1980 - Section 119 Notice of making an Order The County Borough of Conwv (Public Footpath No 8 Bro Machno) (Public Path Diversion! Order 2018

Notice ID: NWA0690680

Notice effective from
4th July 2018 to 3rd August 2018

Deddf Priffvrdd 1980 - Adran 119 Hvsbvsiad vnalvn a awneud Gorchvmvn
Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Cvhoeddus Rhif 8 Bro Machno)
(Gwvro Llwvbr Cvhoeddusl 2018
Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar 28 Mehefin 2018, dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 yn gwyro'r darn hwnnw o Iwybr troed rhif 8 Bro Machno o gyfeirnod grid SH 7983 5322 gan fynd i'r de ar Iwybr coedwig am tua 250m i gyfeirnod grid SH 7974 5300.
Highways Act 1980 - Section 119 Notice of making an Order The County Borough of Conwv (Public Footpath No 8 Bro Machno) (Public Path Diversion! Order 2018
The above Order made on 28 June 2018, under Section 119 of the Highways Act 1980 will divert that section of footpath No 8 Bro Machno from grid reference SH 7983 5322 proceeding southerly on forest track for approximately 250m to grid reference SH 7974 5300.
Bydd y rhan newydd o'r llwybr yn dechrau The new section of the path will commence
0 Iwybr coedwig yng nghyfeirnod grid SH from forest track at grid reference SH 7974 7974 5300 gan fynd i gyfeiriad y gogledd 5300 proceeding in a northerly direction

Iwybr coedwig yng nghyfeirnod grid SH from forest track at grid reference SH 7974 7974 5300 gan fynd i gyfeiriad y gogledd 5300 proceeding in a northerly direction
1 ochr ddwyreiniol llannerch y goedwig a to the eastern side of forestry clearing and phwll gan ail-ymuno yng nghyfeirnod grid SH pond to re-join itself at grid reference SH 7983 5322. Hyd rhan newydd y llwybr yw tua 7983 5322. The length of the diverted section 320m. Lied y llwybr yw 1.5m. is approximately 320m and the width is 1.5m


Gellir arolygu copi o'r Gorchymyn am ddim yn A copy of the Order and map may be Llyfrgell Llanrwst, yn swyddfeydd Pennaeth y inspected at Llanrwst Library, at the offices of Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy the Head of Law and Governance, Bodlondeb, yn ystod oriau swyddfa arferol. Rhaid anfon Conwy, during normal opening/office hours, unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Any representation about or objections to the Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Order must be sent in writing to the Head Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU ddim hwyrach na 3 Awst 2018. LL32 8DU not later than 3 August 2018.
Os na dderbynnir unrhyw sylwadau neu If no representations or objections are duly wrthwynebiadau, neu os bydd rhai a wneir yn made, or if any so made are withdrawn, cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol the Conwy County Borough Council may Conwy gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn confirm the Order as an unopposed Order. diwrthwynebiad.Oscaiffy Gorchymyn ei anfon at If the Order is sent to the Welsh Ministers Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw for confirmation, any representations and sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu objections which have not been withdrawn tynnu'n 61 yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn. will be sent with the Order.
Dyddiedig: 4 Gorffennaf 2018 Dated: 4 July 2018

Delyth E Jones Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu Head of Law and Governance

¦^^^y Bodlondeb,

Bodlondeb,
Conwy LL32 8DU
C-ONWY (01492) 574000

(01492) 574000
SSfSJSSK Cyf/Ref: CCBC-029980/HL

Cyf/Ref: CCBC-029980/HL

Attachments

NWA0690680.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices