Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14

Notice ID: NWA0704575

Notice effective from
11th July 2018 to 10th August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Strvd Y Dwr a Ffordd Dinbvch. Llanfair Talhaearn) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draflia Trwodd) 2018

RHODDIR RHYBUPD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhannau hynny o Stryd Y Dwr a Ffordd Dinbych Llanfair Talhaearn rhwng cyffordd Allt y Powls ar Ffordd Dinbych hyd at y Swyddfa Bost.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y ffordd arall ar hyd yr A544 o Lanfair Talhaearn i Waen Fawr. Rhaid troi i'r chwith hyd at yr A548 (Ffordd Llanfair), troi i'r chwith eto ar School Lane ac yna cymryd y troad nesaf i'r chwith er mwyn ail ymuno a Stryd Y Dwr. Bydd arwyddion priodol ar y ffordd. Ni fydd mynediad ar gyfer gwasanaethau brys.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 30 Gorffennaf 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 8 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod heb fod yn fwy na 11 wythnos.

Dyddiedig: 11 Gorffennaf 2018

Pelyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Water Street and Denbigh Road Llanfairtalhaiarn) (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Water Street and Denbigh Road Llanfairtalhaiarn from the junction of Allt y Powls on Denbigh Road to the Post Office.

The Order is necessary to facilitate works by Natural Resources Wales. The alternative route will be via the A544 Llanfairtalhaiarn to Waen Fawr, turn left up to A548 Llanfair Road, turn left at School Lane and next left back onto Water Street and will be signed accordingly. There will be no access for emergency services.

The Order comes into effect on 30 July 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 8 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 11 weeks.

Dated: 11 July 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

ILgawv Bodlondeb, ConwyBodlondeb, Conwy

^^J^ LL32 8DULL32 8DU

Conwy (oi492)574000cyngok BwRDcisTREf sural Cvf/R©f; CCBC~030506/H L

BwRDcisTREf

suralCvf/R©f; CCBC~030506/H L

COUNTY BOROUGH COUNCIL WJJ ■# w w ? w *r w# ■ ■ ?Attachments

NWA0704575.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices