Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL - OFF STREET PARKING PLACE ORDER 2018

Notice ID: NWA0704379

Notice effective from
11th July 2018 to 10th August 2018

CYNGOR SIR DDINBYCH GORCHYMYN LLE PARCIO ODDIAR Y STRYD 2018
HEOL Y FRENHINES. Y RHYL_
Ar 10 Gorffennaf 2018 roedd Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") wedi gwneud y gorchymyn uchod dan y teitl "Gorchymyn (Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd) (Heol y Frenhines, y Rhyl) Cyngor Sir Ddinbych 2018 dan Adran 35 (1) a (3) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd ("y Ddeddf") i reoleiddio'r defnydd a wneir o'r lie parcio a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.
Mae'r Gorchymyn yn cynnwys darpariaethau sy"n cyfyngu'r He parcio i'w ddef nyddio gan y dosbarthiadau cerbyd hynny a restrir yn yr Atodlen isod a hefyd mae'n pennu dyddiau gweithredol, oriau gweithredol a ffioedd y He parcio fel y nodir yn yr Atodlen. Caiff ffioedd y maes parcio eu casglu drwy gyfrwng peiriannau "talu ac arddangos".
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn yn swyddfeydd yr islof nodedig yn ystod oriau swyddfa arferol neu yn Llyfrgell y Rhyl yn ystod oriau agor arferol.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw, cyn pen chwe wythnos o 10 Gorffennaf 2018.
Dyddiedig y 11 dydd hwn o Gorffennaf 2018 Gary Williams,
Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun.
ATODLEN - ARHOSIAD BYR
1. Enw'r Lie Parcio / Maes Parcio
Ysafle He gall cerbyd aros
3. Dosbarth y Cerbyd
4. Dyddiau gweithredol y lie parcio
5. Oriau gweithredol y lie parcio pan fo ffioedd yn daladwv
6. Ycyfnod hiraf y gall cerbydau aros
7. Ffioedd Maes Parcio Heol y Frenhines y Rhyl
Yn gyfan gwbl o fewn bae parcio lie mae'r bae parcio hwnnw wedi'i farcio neu ei ddangos gan wasanaethydd parcio
Car modur, beic modur, cerbyd person anabl a cherbyd modur heb fod yn fwy na 30 canpwys heb Iwyth sydd wedi'i gynhyrchu neu ei addasu yn unswydd i gludo nwvddau
Dydd Llun i ddydd Sul
10.30am tan 5.00pm
Cyfnod o 16 awr rhwng 8.00am a 12.00 canol nos yn amodol ar Golofn 5
Y ffioedd fydd y rheiny a arddangosir ar y saf le
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb I ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

OFF STREET PARKING PLACE ORDER 2018
QUEEN STREET, RHYL_
On 10th July 2018 Denbighshire County Council ("the Council") made the above named order entitled "Denbighshire County Council (Queen Street, Rhyl) (Off-Street Parking Place) Order 2018 under Section 35 (1) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended ("the Act") regulating the use of the parking place described in the Schedule below.
The Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicle specified in the Schedule hereto and also specifies for such parking place the days of operation hours of operation and scale of charges as stated in the Schedule. Car Parking charges will be collected either by means of "pay and display" machines
A copy of the Order may be inspected at the offices of the undersigned during normal office hours or at Rhyl Library, during normal opening hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 10th July 2018 apply to the High Court for this purpose.
Dated this 11th day of July 2018
Gary Williams,
Denbighshire County Council, Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin.
SCHEDULE - SHORT STAY
Name of Position in Class of Days of Hours of Maximum Parking which vehicle Vehicle Operation Operation of Period Place/Car may wait of Parking Parking Place for which Park Place when Charge vehicles is payable mav wait Queen Wholly within Motor Car Monday to 10.30 a.m. to A 16 hour Street a parking bay motor cycle Sunday 5.00 p.m. period Car Park where such bays and invalid between Rhyl are marked carriage and the hours or as directed motor vehicles of 8.00 by a parking not exceeding a.m. to attendant 30cwts 12.00 unladen weight midnight constructed or subject to adapted solely Column 5 for the purpose of carrying goods
Scale of Charges
The charges will be as displayed on site
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0704379.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices