Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD PONT CILAN, LLANDRILLO

Notice ID: NWA0715302

Notice effective from
18th July 2018 to 17th August 2018

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH

FFORDD DOSBARTH III, PONT CILAN, LLANDRILLO

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o'r ffordd Dosbarth III a elwir yn ffordd Branas Uchaf sy'n gwasanaethu Pont Cilan, Llandrillo yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a'r B4401 i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 832 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw i Bont Cilan gan Adran Pontydd - Cyngor Sir Ddinbych.

Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddbostio drwy gyffordd Pen y Ceulan i Branas Lodge, Pen y Ceulan i flwch CPO, blwch CPO i bentref Cynwyd, ffordd Llandrillo, B4401 Stryd Fawr Llandrillo i Bont yr Hendwr, B4401 Llandrillo i ffin sirol. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Gorffennaf 2018, am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 15 Medi 2018.

Dyddiedig: 18 Gorffennaf 2018.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD PONT CILAN, LLANDRILLO

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of class III road known as Branas Uchaf road which serves Pont Cilan, Llandrillo in the County of Denbigh which extends from its junction with B4401 in a north westerly direction for a distance of approximately 832 metres. The closure is necessary to facilitate maintenance works to Pont Cilan by Denbighshire County council - Bridges Section.

The signposted alternative route will be via Pen y Geulan to Branas Lodge junction, Pen y Ceulan to GPO box, GPO box to Cynwyd village, Llandrillo road, B4401 Llandrillo high Street to Pont yr Hendwr, B4401 Llandrillo to county boundary. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.

The Order comes into force on 23rd July 2018, for an eighteen month period or until the completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1 5th September 2018.

Dated: 18 July 2018.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0715302.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices