Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchvmvn (Cvdgrvnhoi) Bwrdeistref Sirol Conwv (Atal A Chvfvnau Aros A Mannau Parcio Oddi Ar v Strvdl 2006 Gorchvmvn (Diwvaiad Rhif 2) 2017

Notice ID: NWA0720884

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

Gorchvmvn (Cvdgrvnhoi) Bwrdeistref Sirol Conwv (Atal A Chvfvnau Aros A Mannau Parcio Oddi Ar v Strvdl 2006 Gorchvmvn (Diwvaiad Rhif 2) 2017 -Promenad Bae Colwvn

Ar 23 Gorffennaf 2018 bu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1(1), 2(1) i (3) a Rhan IV Atodlen 9, Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, i ddiwygio Gorchymyn Cydgrynhoi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2006 i'r graddau y mae'n ymwneud ag Atodlenni 2, 4 a 6. Effaith y Gorchymyn yw cyflwyno Parth Parcio wedi'i Reoli ar hyd Promenad Bae Colwyn, fel y manylir yn yr Atodlenni isod.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 1 Awst 2018 yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU ystod oriau swyddfa arferol.

Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o'r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o'r dyddiad hwn.

ATODLEN 2

(Taliadau ar gyfer Tystysgrif Esgusodi a Thrwyddedau Parcio)

_Math o Dystysgrif Esgusodi__TSI_

Tystysgrif Esgusodi Masnachwyr I £15.00 yr wythnos, fesul tystysgrif esgusodiI

ATODLEN 4

Hyd y ffordd

Safle y gall

Math o Gerbyd

Diwrnodau

Oriau y codir

Graddfa'r

Cyfnod aro

cerbyd aros

gweithredu

tal

Prisiau

hiraf

Y PromenSd

Yn gyfan

Ceir a faniau

Dydd Llun i

10am tan 4pm

Hyd at 1

Dim

Bae Colwyn:

gwbl o fewn

ysgafn a

ddydd Sul

awr £0.50

cyfyngiad

o'i chyffordd a

bae parcio

charafannau

(cynhwysol)

Hyd at 2

Marine Road

modur

awr £1.00

am bellter o

(fel y diffinnir yn

Hyd at 4

740 metr tua'r

Erthygl 2)

awr

de-ddwyrain.

£2.50

Dros 4 awr

£3.50

Ceir a faniau

4pm tan 10am

Dim tal

ysgafn a

(fel y diffinnir yn

Erthygl 2)

Charafannau modur

4am tan 11pm

Dim tal

(fel y diffinnir yn

a

Erthygl 2)

8am tan 10am

ATODLEN 6

Hyd y ffordd

Safle y gall cerbyd aros

Math o Gerbyd

Diwrnodau gweithredu

Codi Tal yr Awr

Graddfa'r Prisiau

Cyfnod aros hiraf

Y PromenSd Bae Colwyn:

o'i chyffordd a Marine Road am bellter o 740 metr tua'r de-ddwyrain.

Yn gyfan gwbl o fewn bae parcio

Deiliaid bathodyn anabledd

yn unig

Dydd Llun i ddydd Sul (cynhwysol)

24 awr

Dim tal

Dim cyfyngiad

Dyddiedig: 25 Gorffennaf 2018

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

The County Borough of Conwv (Prohibition and Restriction of Waiting & On Street Parking Places) (Consolidation) Order 2006 (Amendment No 2) Order 2017 - Colwvn Bay Promenade

On 23 July 2018 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Sections 1(1), 2(1) to (3) and Part IV of Schedule 9, of the Road Traffic Regulation Act 1984, which will amend the Conwy County Borough Council (Prohibition and Restriction of Waiting and On Street Parking Places) Consolidation Order 2006 insofar only as it relates to Schedules 2, 4 and 6 thereto. The effect of the Order is to introduce a Controlled Parking Zone on the length of Colwyn Bay Promenade as specified in the Schedules below.

A copy of the Order and plan, which will come into operation on the 1 August 2018 may be examined at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU during normal office hours. If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date hereof apply to the High Court for this purpose.

SCHEDULE 2

(Charges for Dispensation Certificate and Parking Permits

_Type of Dispensation Certificate__Charge_

Commercial dispensation certificate I £15.00 per week, per dispensation certificateI

SCHEDULE 4

Length of

Position in

Class of vehicle

Operating

Charging

Scale of

Maximum

Road

which vehicle

days

hours

charges

period of

may wait

waiting

The

Wholly within

Cars and light

Monday

10am to 4pm

Up to 1 hr

No restriction

Promenade

a parking bay

vans and

to Sunday

£0.50

Colwyn Bay;

Motor caravans

inclusive

Up to 2 hrs

from its

(as defined in

£1.00

junction with

Article 2)

Up to 4 hrs

Marine Road

£2.50

for a distance

Over 4 hrs

of 740 metres

£3.50

in a south-

easterly

Cars and light

4pm to 10am

No charge

direction.

vans and

(as defined in

Article 2)

Motor caravans

4pm to 11pm

No charge

(as defined in

and

Article 2)

8am to 10am

SCHEDULE 6

Length of Road

Position in which vehicle may wait

Class of vehicle

Operating days

Charging hours

Scale of charges

Maximum period of waiting

The Promenade Colwyn Bay; from its junction with Marine Road for a distance of 740 metres in a south­easterly direction.

Wholly within a parking bay

Disabled Badge holders only

Monday to Sunday inclusive

24 hours

Zero charge

No restriction

Dated: 25 July 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

W^m^/ Bodlondeb,/-.y^^ Conwy LL32 8DUV^ONWY (01492) 574000

^ONWYcyngorbwrde15trepsirol /D««*. ^Df^ A4EOOD/UI/D««*. ^Df^ A4EOOD/UI

county borough council wyT/ HOT. UUDv*Ua9000/ H L.wyT/ HOT.

9000/ H L.

Attachments

NWA0720884.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices