Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984

Notice ID: NWA0726661

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Water Street a Denbigh Road Llanfairtalhaiarn) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2018

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhannau hynny o Stryd Y Dwr a Ffordd Dinbych Llanfair Talhaearn rhwng cyffordd Allt y Powls ar Ffordd Dinbych hyd at y Swyddfa Bost.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gar Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y ffordd arall ar hyd yr A544 o Lanfair Talhaearn i Waen Fawr. Rhaid troi i'r chwith hyd at yr A548 (Ffordd Uanfair), troi i'r chwith eto ar School Lane ac yna cymryd y troad nesaf i'r chwith er mwyn ail ymuno a Stryd Y Dwr. Bydd arwyddion priodol ar y ffordd. Ni fydd mynediad ar gyfer gwasanaethau brys. □aw'r Gorchymyn i rym ar 30 Gorffennaf 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 8 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod heb fod yn fwy na 20 wythnos.

□yddiedig: 25 Gorffennaf 2018 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Water Street and Denbigh Road Llanfairtalhaiarn) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Water Street and Denbigh Road Llanfairtalhaiarn from the junction of Allt y Powls on Denbigh Road to the Post Office.

The Order is necessary to facilitate works by Natural Resources Wales. The alternative route will be via the A544 Llanfairtalhaiarn to Waen Fawr, turn left up to A548 Llanfair Road, turn left at School Lane and next left back onto Water Street and will be signed accordingly. There will be no access for emergency services.

The Order comes into effect on 30 July 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 8 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 20 weeks.

Dated: 25 July 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

W^^^j Bodlondeb, ConwyBodlondeb, Conwy

^^^^ LL32 8DUConwy (oi492)574000cyngok BvwDcrsTREf siroi Cvf/R©f; CCBC~030506/H L

BvwDcrsTREfCvf/R©f; CCBC~030506/H L

COUNTY BOROUGH COUNCIL wjj w w ?v *r w«r w«r w* ■ ■ ?wjjv

Attachments

NWA0726661.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices