Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Lleoedd Parcio Oddi ar v Strvd) Gorchvmvn 1997 (Diwvoiadl (Rhif 2\ Gorchvmvn 2017

Notice ID: NWA0726626

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Lleoedd Parcio Oddi ar v Strvd) Gorchvmvn 1997 (Diwvoiadl (Rhif 2\ Gorchvmvn 2017 - Rhan 2

2\

Ar 24 Gorffennaf 2018 bu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 32 a 35 Rhan IV Atodlen 9, Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, ynghyd a'i holl rymoedd galluogi, i ddiwygio Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Lleoedd Parcio oddi ar y Stryd) 1997, a'i effaith fydd newid statws y maes parcio a nodir yn yr Atodlen isod i faes parcio talu ac arddangos.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 1 Awst 2018, yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU ystod oriau swyddfa arferol.

Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o'r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o'r dyddiad hwn.

ATODLEN

Enw'r Man

Y safle y

Math o

Diwrnodau

Codi

Graddfa

Cyfnod aros

Parcio/Maes

mae'n rhaid i

Gerbyd

gweithredu

Talyr

Prisiau

hiraf

Parcio

gerbyd aros

Awr

Osborne Road

Yn gyfan gwbl

Ceir a

Dydd Llun i

8:00am

1 awr

10 awr

Cyffordd

o fewn bae

faniau

ddydd Sul

tan

E0.50c

Llandudno

parcio (lie

ysgafn

(cynhwysol)

6:00pm

2 awr

Deiliaid Tocyn

mae baeau

(fely

£1.00

12 awr

yn cael eu

diffinnir

4 awr

marcio)

gan

£2.50

Gwaharddiad ar

neu fel y

erthygl

10 awr

ddod yn SI o fewn

cyfarwyddir

3)

£3.50

1 awr

gan Swyddog

Dros nos

Gorfodi Sifil.

E0.50c

Heb gyfyngiad

Dyddiedig: 25 Gorffennaf 2018

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Conwv County Borough Council (Off-street Parking Places) Order 1997 (Amendment! (No 21 Order 2017 Part 2

On 24 July 2018 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Sections 32 and 35 and Part IV of Schedule 9, of the Road Traffic Regulation Act 1984, together with all other enabling powers to amend The County Borough of Conwy (Off-street Parking Places) Order 1997 to amend the status of the car park specified in the Schedule below to pay and display parking.

A copy of the Order and plan, which will come into operation on 1 August 2018, may be examined at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU during normal office hours.

If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date hereof apply to the High Court for this purpose.

Schedule

Name of

Position

Class of

Operating

Charging

Scale of

Maximum

Parking Place /

in which a

vehicle

days

hours

Charges

waiting

Car Park

vehicle may

period

wait

Osborne Road

Wholly within

Cars

Monday

8:00am to

1 hour

10 hours

Llandudno

a parking

and light

to Sunday

6:00pm

£0.50p

Junction

bay (where

vans (as

inclusive

2 hours

Permit

such bays are

defined

£1.00

Holders

marked) or

by article

4 hours

12 hours

as directed

3)

£2.50

by a Civil

10 hours

Return

Enforcement

£3.50

prohibited

Officer.

within

1 hours

Without

restriction

Overnight

£0.50p

Dated: 25 July 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

w^m^s Bodlondeb,Bodlondeb,

Conwy LL32 8DU

L-ONWY (01492) 574000(01492) 574000

cyngorbwrdeistrefsirol f*%rC/Da<. J*J*Of* (\OOC71 /LIIf*%rC

J*J*Of*

county borough council K^yJl ttCT. V/^/D^U&OOl £/TiL.K^yJl

ttCT. V/^/D^U&OOl

£/TiL.

Attachments

NWA0726626.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices