Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpaths 13. 14 and 15 Llanfihanael Glvn Mvfvrt (Temporary Prohibition of Pedestrians! Order 2018

Notice ID: NWA0733792

Notice effective from
1st August 2018 to 31st August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbrau Troed 13. 14 a 15 Llanfihanael Glvn Mvfvrl (Gwahardd Cerddwvrt 2018

RHODDIR RHYBUDD y bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 20 Chwefror 2018, a oedd i ddod i ben ar 7 Awst 2018, yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 25 Chwef ror 2019. Y mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd.

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darnau hynny o Iwybrau troed yng nghymuned Llanfihangel Glyn Myfyr fel y nodir yn yr Atodlen isod.

Atodlen

Llwybrau troed yng Nghymuned Llanfihangel Glyn Myfyr Llwybr troed 13 o'r trac coedwig a llwybr troed 10 yng nghyfeirnod grid SJ 0058 5143 tua'r gogledd-ddwyrain i ffin Bwrdeistref Sirol Conwy yng nghyfeirnod grid SJ 0130 5223. Llwybr troed 14 o'r trac coedwig a llwybr troed 10 yng nghyfeirnod grid SJ 0170 5112 tua'r gogledd-orllewin i ffin Bwrdeistref Sirol Conwy yng nghyfeirnod grid SJ 0144 5210. Llwybr troed 15 o'r trac coedwig a ffin Bwrdeistref yng nghyfeirnod grid SJ 0178 5078 tua'r gogledd-orllewin i Iwybr troed 10 yng nghyfeirnod grid SJ 0138 5117. Dyddiedig: 1 Awst 2018 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpaths 13. 14 and 15 Llanfihanael Glvn Mvfvrt (Temporary Prohibition of Pedestrians! Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the above named Order made by the County Borough Council of Conwy on 20 February 2018 and which was due to expire on 7 August 2018, has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 25 February 2019. The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public. The effect of the Order is to prohibit any pedestrian from proceeding in those sections of footpaths in the community of Llanfihangel Glyn Myfyr as specified in the Schedule below. Schedule Footpaths in the Community of Llanfihangel Glyn Myfyr Footpath 13 commencing from forest track and footpath 10 at grid reference SJ 0058 5143 proceeding north east to Conwy County Borough Boundary at grid reference SJ 0130 5223. Footpath 14 commencing from forest track and footpath 10 at grid reference SJ 0170 5112 proceeding north westerly to Conwy County Borough Boundary at grid reference SJ 0144 5210. Footpath 15 commencing from forest track and Conwy County Borough Boundary at grid reference SJ 0178 5078 proceeding north westerly to footpath 10 at SJ 0138 5117.

Dated 1 August 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-028619/HL

Attachments

NWA0733792.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices