Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA0751496

Notice effective from
15th August 2018 to 14th September 2018

Denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIC DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL PRION
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn dim cynt na 7 diwrnod ar 61 1 5 Awst 2018, i wahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ail wynebu gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych
Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion yn cyfeirio ato yn mynd o Saron i Nant-y-ci, B4501 Ffordd Peniel o Cefn i gyffordd B5435, B4501, a Llys i gyffordd y castell. Caiff mynediad i gerddwyr ei gynnal trwy gydol y cyfnod o gau'r ffordd.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 3 Medi 201 8 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith baratan oddeutu 21 Medi 2018.
Atodlen
Rhannau o Ffyrdd ym Mhrion yn Sir Ddinbych
Y ffordd o gyffordd Bryn Rossa i gyffordd Ty Pen, am ei hyd gyfan.
Prion i Bryn Mulan, ei hyd gyfan.
Pen y Groes top Ysgol Prion am ei hyd gyfan
Eglwys Prion i Ddyffryn Maeloram ei hyd gyfan
Dyffryn Maelor i Saron am ei hyd gyfan
Dyddiad: 15 Awst 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Dref, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS PRION
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 1 5th August 2018 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The signposted alternative route will be via Saron to Nantyci, B4501 Peniel Road from Cefn to junction B5435, B4501, and Llys to castle junction. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 3rd September 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 21 st September 2018.
Schedule
Lengths of road at Prion in the County of Denbigh
Road from Bryn Rossa junction to Ty Pen junction, for its entire length
Prion to Bryn Mulan, for its entire length
Pen y Groes top Prion School for its entire length
Prion Church to Dyffryn Maelor for its entire length
Dyffryn Maelor to Saron for its entire length
Dated: 15 August 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0751496.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices