Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GREEN LANE, DENBIGH

Notice ID: NWA0751635

Notice effective from
15th August 2018 to 14th September 2018

Denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG TROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH GREEN LANE, DINBYCH
RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UN FFORDD TROS DRO DEDDF RHEOLIAD TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN UA SIOE SIR DINBYCH A FFLINT
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl gwneud gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan o Ffordd Green Lane, Dinbych yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i gyfforda hefor A541 hyd ei gyffordd hefo A525 arwahan i gyfeiriad de orllewinol.
Y rheswm am y cau yw hyrwyddo traffig symud yn ddiogel i Sioe Sir Dinbych a Fflint.
Daw'r Gorchymyn i rym ar Dydd lau 16eg Awst 201 8 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis.
Dyddiedig: 15 Awst 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd,Cyngor Sir Ddinbych, Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GREEN LANE, DENBIGH
NOTICE OF TEMPORARY ONE - WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION UA DENBIGH & FLINT SHOW
Denbighshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from travelling along Green Lane, Denbigh, in the County of Denbighshire which extends from its junction with A541 to its junction with A525, in any direction other than south west bound.
The reason for the restriction is to facilitate the safe movement of show traffic.
The Order comes into force on Thursday 16th August 2018, and will remain in force for a period of eighteen months.
Dated: 15 August 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0751635.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices