Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD LLANRHAEADR

Notice ID: NWA0751584

Notice effective from
15th August 2018 to 14th September 2018

Denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DOSBARTH III LLANRHAEADR
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl qwneud Corchymyn i wahardd cerbydau rhag defnyddio'r ffordd dosbarth III rhwng croesffyrdd Llanrhaeadr a chroesffyrdd Groesffordcf, Llanrnaeadr yn Sir Ddinbych, yn dechrau tua 485 medr o'r gyffordd a Llanrhaeadr i Craig Llwyd i gyfeiriad y dwyrain am bellter o tua 590 medr.
Mae cau'r ffordd yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith llinell uwchlaw gan Aplant Lux ar ran BT. Caiff mynediad i gerddwyr ei gynnal trwy gydol y cyfnod o gau'r ffordd.
Bydd arwyddion o'r llwybr amgen yn cyfeirio at groesffyrdd Llanrhaeadr i groesffyrdd Groesffordd, Llanrhaeadr i Craig Llwyd, Fferm Craig Llwyd i groesffyrdd Pen y Cae, Ffordd y Pentre Llanrhaeadr (yr hen A525), ac A525 i groesffyrdd Pentre Llanrhaeadr
Daw'r Gorchymyn i rym o 20 Awst 2018 am ddeunaw mis neu pan fydd y gwaith wedi ei ?rffen, pryd bynnag yw'r cynharaf. Mae disgwyl i'r gwaith bara tua 5 diwrnod.
Dyddiad: 15 Awst 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Dref, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD LLANRHAEADR
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the class III road between Llanrhaeadr crossroads and Croesffordd crossroads, Llanrhaeadr in the County of Denbighshire, commencing approximately 485 metres from its junction with Llanrhaeadr to Craig Llwyd in an easterly direction for a distance of approximately 590 metres
The closure is necessary to facilitate overhead line works by Aplant Lux on behalf of BT. Pedestrian access will be maintained throughout the closure period.
The signposted alternative route will be via Llanrhaeadr crossroads to Groesffordd crossroads, Llanrhaeadr to Graig Llwyd, Craig Llwyd Farm to Pen Y Cae crossroads, Llanrhaeadr Village Road (old A525), ana A525 to Pentre Llanrhaeadr crossroads
The Order is effective from 20th August 2018 for eighteen months or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately 5 clays.
Dated: 15 August 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0751584.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer