Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Notice ID: NWA0763311

Notice effective from
29th August 2018 to 28th September 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH PONT DROED GORSAF Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar draws pont droed gorsaf y Rhyl, Y Rhyl yn Sir Ddinbych, am ei hyd lawn. Mae angen cau'r bont er mwyn caniatau gwaitn gan Adran Pontydd Cyngor Sir Ddinbych i osod arwyneb newydd ar y bont. Y llwybr cerdded amgen a argymhellir ar gyfer cerddwyrywar hyd Pont 'H'. Daw'r Corchymyn i rym ar 3 Medi 2018 a bydd yn para tan oddeutu 10 Medi (yn amodol ar jchafswm o 6 mis neu nes y cwblheiry gwaith yn gynharach).
Dyddiedig: 29 Awst 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL RHYL STATION FOOTBRIDGE

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order which prohibits any pedestrian from proceeding along the Rhyl station footbridge, Rhyl in the County of Denbighshire for its entire length. The reason for the closure is to facilitate bridge surface works by Denbighshire County Council - Bridges Section. The recommended alternative route for pedestrians is via the 'H' Bridge. The Order comes into force on 3rd September 2018 and will last until approximately 10th September 2018 (subject to a maximum of 6 months or earlier work completion).
Dated: 29 August 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0763311.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer