Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL STATION ROAD, RUTHIN

Notice ID: NWA0772177

Notice effective from
5th September 2018 to 5th October 2018

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD YR ORSAF, RHUTHUN

HYSBYSIAD GORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud qorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio i gyfeiriad y de ar y darnau o'r ffordd y cyfeirir atynt yn yr atodlen isod.

Y rheswm dros gyfyngu traffig unffordd dros dro yw hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.

Bydd y ffyrdd eraill sydd ar gael i draffig sy'n teithio i gyfeiriad y de wedi'u nodi yn yr atodlen a bydd arwyddion priodol.

Daw'r gorchymyn i rym 10 Medi 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharar. Disgwylir i'r gwaith bara tan tual3Medi 2018.

Atodlen

Darnau o Ffyrdd yn Rhuthun yn Sir Ddinbych Ffordd yr Orsaf; o'i chyffordd a chylcnfan y Ganolfan Grefftau ar yr A494T, tua'r de am oddeutu 35 o fetrau.

Llwybrau eraill:-

Ceir: A494, Stryd Clwyd, St. Peters Square a Well Street

Cerbydau Nwyddau Trwm: drwy'r A494, ffordd gyswllt rhwng A494T a'r A5104, A542 a'r A525

Dyddiedig: 5 Medi 2018.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL STATION ROAD, RUTHIN

NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from travelling in a southerly direction along the length of road referred to in the Schedule below.

The reason for the restriction is to facilitate gas mains replacement works by Wales & West Utilities.

The alternative routes available for south bound traffic will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.

The Order comes into force on 10th September 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 13th September 2018.

Schedule

Lengths of road at Ruthin in the County of Denbigh Station Road; from its junction with A494T Craft Centre roundabout in a southerly direction for a distance of approximately 35 metres.

Alternative routes:-

Cars: A494, Clwyd Street, St. Peters Square and Well Street

HGV's: via A494, link road between A494Tand A5104, A5104, A542 and A525

Dated: 5 September 2018.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0772177.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer