Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS ST. ASAPH - RHUDDLAN

Notice ID: NWA0772178

Notice effective from
5th September 2018 to 5th October 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
AMRYW FFYRDD LLANELWY - RHUDDLAN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl gwneud gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddicPr rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir atynt yn yr atodlen isod. Mae angen cauf ffordd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a cnadw gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd arwyddion yn dangos y ffordd arall fel y nodir yn yr atodlen. Ni fydd mynediad i gerddwyr gydol y cyfnod cau.
Daw'r gorchymyn i rym ar 10 Medi 2018 rhwng 19:00 a 06:00. Disgwylir i'r gwaith barhau tan oddeutu 14 Medi 2018, a gall y gorchymyn ddal mewn grym am uchafswm o ddeunaw mis.
Atodlen
Darnau o Ffyrdd Llanelwy - Rhuddlan yn Sir Ddinbych
1) A525 Ffordd Llanelwy, Rhuddlan ar ei hyd

2) A525 Ffordd y Rhyl, Rhuddlan ar ei hyd

3) Y Ro, Llanelwy o'r gyffordd ag A525 Ffordd y Rhyl tua'r de am oddeutu 370 o fetrau

Ffordd arall: Ffordd Abergele, A547 cylchfan Borth hyd at ffin yr ardal dan sylw, Ffordd Rhuddlan, A55.
Dyddiedig:5Medi2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS ST. ASAPH - RHUDDLAN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate cyclic maintenance by Denbighshire County Council - works unit.
The signposted alternative route will as stated in the Schedule. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 1 0th September 201 8 between the hours of 1 9:00 and 06:00. The works are expected to last until approximately 14th September 2018, with a maximum order life of eighteen months.
Schedule
Lengths of Road St. Asaph - Rhuddlan in the County of Denbigh
1) A525 St. Asaph Road Rhuddlan for its entire length

2) A525 Rhyl Road Rhuddlan, for its entire length

3) The Roe St. Asaph from its junction with A525 Rhyl Road in a southerly direction for a distance of approximately 370 metres

Alternative route: Abergele Road, A547 Borth roundabout to area boundary, Rhuddlan Road, A55.
Dated: 5 September 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0772178.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer